Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2023 – 2024 z podziałem na części.

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2023 – 2024 z podziałem na części.

Znak postępowania: TF/03/S/2022.

Stroną internetową postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Identyfikator postępowania na miniPortal: 8fc7a30b-95c4-4291-abbc-df4d293b089d.