Wykonanie naprawy głównej wybranych układów tramwajów typu 122NaB

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie naprawy głównej wybranych układów tramwajów typu 122NaB.

Znak postępowania: TF/02/S/2022.

Stroną internetową postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania na miniPortal: ad65dccf-bcb6-4a60-9c43-044f530aaa6d

Przejdź do BIP