Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB Numer referencyjny: 1/TF/2020

W dniu 15/03/2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze.


Informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 uPzp).

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ogłoszenie z dnia 02-02-2021 r. o zmianie ogłoszenia.pdf


W dniu 02.02.2021 r. w związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz pkt. 13.5 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

20200202_wyjaśnienie treści SIWZ_02.02.pdf


W dniu 27.01.2021 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB Numer referencyjny: 1/TF/2020”

Odpowiedzi na pytania.pdf


W dniu 30-12-2020 r. Zamawiający na swojej stronie BIP wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB Numer referencyjny: 1/TF/2020”.

Przejdź do BIP