Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej

W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.