„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy …

.


W dniu 21-12-2012 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. (do pobrania w pliku poniżej).
Wybór oferty

.


W związku ze zmianą treści SIWZ z dnia 28-09-2012 Zamawiający:
Tramwaj Fordon Sp. z o.o., dołącza nowy „ZAMIENNY WZÓR UMOWY 1″załącznik do SIWZ (do pobrania w pliku poniżej).
Korekta zamiennego wzoru umowy
Zamienny wzór umowy 1

.


W związku ze zmianą treści SIWZ z dnia 28-09-2012 Zamawiający:
Tramwaj Fordon Sp. z o.o., dołącza nowy „ZAMIENNY WZÓR UMOWY 1″załącznik do SIWZ (do pobrania w pliku poniżej).
Korekta zamiennego wzoru umowy
Zamienny wzór umowy 1

.


W związku ze zmianą treści SIWZ z dnia 28-09-2012 Zamawiający:
Tramwaj Fordon Sp. z o.o., uaktualnia edytowalny załącznik nr 7 do SIWZ – formularz oferty, poprzez zmianę dotychczasowej treści formularza oferty (do pobrania w pliku poniżej).
Informacja o zmianie formularza oferty
Uaktualniony załącznik nr 7 do SIWZ w postaci wzoru.

 W dniu 03.10.2012 Urząd Oficjalnych Wspólnot Europejskich opublikował treść ogłoszenia po zmianie przekazanej 28.09.2012 (do pobrania w pliku poniżej).
Treść ogłoszenia o zamówieniu po zmianie opublikowana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
 

 W dniu 28.09.2012 Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SIWZ, w związku z powyższym zamieszcza na stronie internetowej zmianę treści ogłoszenia z zamówieniu przekazaną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich oraz zmianę treści SIWZ (do pobrania w plikach poniżej).
Treść ogłoszenia o zamówieniu po zmianie przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Treść zapytań i odpowiedzi wraz za zmianą w SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia po zmianie
Wzór umowy po zmianie
 

W dniu 25.09.2012 Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich opublikował  treść ogłoszenia po zmianie przekazanej 20.09.2012 (do pobrania w pliku poniżej).
Treść ogłoszenia o zamówieniu po zmianie opublikowana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
.

W dniu 20.09.2012r Zamawiający zmienia treść SIWZ, w związku z powyższym zamieszcza na stronie internetowej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu przekazaną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich oraz zmianę treści SIWZ (do pobrania w plikach poniżej).
Treść ogłoszenia o zamówieniu po zmianie przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
SIWZ Inżynier Kontraktu – zmiany
 

W dniu 06.09.2012r Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty i niedzieli).
 
Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.
 
W dniu 11.09.2012 r. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w związku z publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dokumentacja do pobrania w plikach poniżej).