Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy.
 
 
W dniu 22 lipca 2009 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzonym w wyniku powtórzenia czynności badania  i oceny ofert – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12-11-2009 r. Syg. akt KIO/UZP 1497/09, w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” – nr sprawy: TF/01/2009.

Informacja w pliku dostępnym poniżej.